privacybeleid & algemene voorwaarden

algemene_voorwaarden

Privacybeleid

adempauze geeft veel om je privacy, wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening.

Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.

adempauze verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

adempauze verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het maken van een afspraak via de website adempauze.nu:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers.

Contact

We nemen alleen contact op middels bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

adempauze bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

adempauze verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. adempauze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

adempauze gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door adempauze en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adempauze.nu.

Klacht

Heb je klachten over hoe adempauze met je persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

adempauze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met adempauze via info@adempauze.nu.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Socialmedia

Doormiddel van een social media button is het heel eenvoudig om content van de website te delen via social media.
Lees hiervoor ook de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Contactgegevens

Adempauze Lifestyle Salon
kvk nr. 65 94 77 11
Piet Heinlaan 2
3951 CP Maarn
0654 6818 04

Judith Kerseboom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor adempauze.

Zij is te bereiken via info@adempauze.nu.

Mei 2018
adempauze – Adempauze Lifestyle Salon

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Adempauze Lifestyle Salon en een cliënt waarop Adempauze Lifestyle Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de behandelaar worden verteld.

De behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Adempauze Lifestyle Salon melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Adempauze Lifestyle Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de behandelaar de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Adempauze Lifestyle Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de behandelaar vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

Adempauze Lifestyle Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens; zoals voorgaand beschreven.

De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de behandelaar verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling
Adempauze Lifestyle Salon vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant / via pin te voldoen.

6. Aansprakelijkheid
Adempauze Lifestyle Salon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Adempauze Lifestyle Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Adempauze Lifestyle Salon.

Adempauze Lifestyle Salon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Adempauze Lifestyle Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Adempauze Lifestyle Salon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien Adempauze Lifestyle Salon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
Adempauze Lifestyle Salon geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Deze garantie vervalt indien:
De cliënt op de hoogte is gebracht door de behandelaar over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

De cliënt andere producten dan door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt;

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

De cliënt de producten niet volgens het advies van de behandelaar heeft gebruikt;

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon.

De behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

Adempauze Lifestyle Salon is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal
Adempauze Lifestyle Salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Adempauze Lifestyle Salon meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar van Adempauze Lifestyle Salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Bij Adempauze Lifestyle Salon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Adempauze Lifestyle Salon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Adempauze Lifestyle Salon en zijn ook in de salon beschikbaar.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Adempauze Lifestyle Salon;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle andere pagina’s welke onderdeel zijn van de website: “https://www.adempauze.nu”. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Bij het samenstellen van de website: “https://www.adempauze.nu” zijn onder andere de volgende bronnen geraadpleegd: Dermalogica, Lycon, BATC, Centrum voor Levensvreugde, Unsplash. Adempauze Lifestyle Salon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde van deze bronnen, conform het hiervoor genoemde artikel 13.3.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.